Tel. 070 386 8701 | secretaris@artibrak.nl
Vereniging van beeldende kunstenaars

Overzicht jaarstukken 2019

Vereniging ArtiBrak

Gevestigd: Herenstraat 44, 2271 CH te Voorburg

Website: www.artibrak.nl

 

Jaarverslag 2019 zoals gemaild naar de leden in augustus 2020

In verband met het corona virus kon er in 2019 geen fysieke ALV worden georganiseerd en zijn de notulen digitaal naar de leden verstuurd in augustus 2020.

 

Dit jaarverslag omvat ontwikkelingen rond de huisvesting van ArtiBrak, ontplooide activiteiten van de vereniging, bestuursaangelegenheden, commissies en beheer van de galerie.

 

Ontwikkelingen ArtiBrak en huisvesting

De doelstelling van de vereniging, die in de per 20 maart 2015 herziene Statuten is vastgelegd, biedt onverminderd de mogelijkheid voor de leden van de vereniging voor creatieve uitingen door middel van exposities, maar ook met het organiseren van workshops, lezingen of muziekuitvoeringen.

Op 31 december 2019 had de vereniging 101 leden, waaronder 7 ereleden, tegenover in totaal 102 leden eind 2018.

Het aantrekken van nieuwe leden en het zorgen voor een breed publiek dat zich door de bezoeken aan exposities kan vergewissen van de ontwikkelingen in en rond de vereniging, is van essentieel belang voor het voortbestaan van de vereniging.

De vereniging volgde de ontwikkelingen van de plannen voor het Huygenskwartier op de voet en mengde zich waar nodig in de discussies. Voor 2019 had dat geen gevolgen voor de huisvesting.

 

Activiteitenverslag 2019

De groei van activiteiten en enthousiasme van de werkende leden om zich in te

zetten voor de vereniging is in 2019 alleen maar groter geworden. Er zijn meer workshops georganiseerd en tevens een avond met muziek, poëzie en beeld.

 

Exposities 2019

In 2019 werden er 13 (vierwekelijkse) tentoonstellingen van uiteenlopende aard georganiseerd in de galerie. Het jaar begon, zoals gebruikelijk met de ledententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel. Aan de ledententoonstelling deden 41 leden mee. De galerieprijs werd uitgereikt aan Hermien Buytendijk en Doortje van Ginneken voor resp. het werk ‘Kleine kraantje worden groot’ en ‘De Wandelaar’. Eervolle vermeldingen was er voor Rumiana Yotova voor haar werk ‘Zonder afscheid’.

Er werden 2 exposities gewijd aan de nieuwe leden. Aan het begin van het jaar aan de nieuwe leden van 2018 en de laatste expositie van 2019 werd gewijd aan de nieuwe leden van 2019.  Negen exposities met uiteenlopend werk werden door leden ingevuld, waarvan drie aangevuld met kunstenaars van buiten ArtiBrak. Er waren twee expositie met een thema, te weten ‘Naakten’ en ‘Leerling-Meester’. Tegelijkertijd was er in de bovenzaal een expostie van vrijwilligers van ArtiBrak. Tijdens de periode van kerst tot na nieuwjaar (winterslaap) zijn er twee werken van leden in de ArtiBrak-etalages tentoongesteld.

In 2019 vonden vier (ieder kwartaal) Kleintje Kunst presentaties (vh stockwerk) plaats, waarbij werk voor een kleine prijs in de hal-ruimte achter en de daarvoor bedoelde etalage en vitrines van ArtiBrak werd geëxposeerd. Bij verkoop kon het werk direct worden meegenomen.

 

Workshops/lezingen e.d.

In 2018 is gestart met de Cultuurkaart L-V, op initiatief van de gemeente, met het idee iedereen (ook de kleine beurs) meer te betrekken bij kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg. Ook in 2019 is er vanuit ArtiBrak aan deelgenomen. Er zijn o.a. workshops snelschetsen, etsen, zijden shawls beschilderen en aquarelleren gegeven.

Suus Zweekhorst heeft daarnaast nog 3 blokken van 4 workshops “snelschetsen” gegeven. Doortje van Ginneken heeft vier workshops aquarelleren en/of portrettekenen gegeven. Alle workshops trokken veel enthousiaste deelnemers.

Mieke Beijersbergen heeft in 2019 voor de laatste maal het Cultuurmenu uitgevoerd. Hiervoor bezocht zij jaarlijks 14 scholen binnen Leidschendam-Voorburg en gaf daar les aan ruim 20 klassen in tekenen en schilderen in brede zin.

Op 14 september stelde ArtiBrak haar ruimte beschikbaar voor het Huygensfestival. Op 5 oktober deed ArtiBrak mee aan de ‘lustrum’ museumnacht van Den Haag.

 

Bestuur en commissies

De belangrijkste taken voor het bestuur zijn het sturing geven aan de vereniging en het participeren in de ontwikkeling van het Huygenskwartier, mede om de huisvesting van ArtiBrak in goede banen te kunnen leiden. Het bestuur heeft in het voorjaar van 2019 een verandering ondergaan. Na het vroegtijdig vertrek uit het bestuur van Els de Graaff heeft het bestuur een opvolger kunnen vinden in Egbert Kortekaas. Vanaf 13 maart 2019 bestaat het bestuur uit Dick van der Neut, Noud van den Boer, Doortje van Ginneken, Egbert Kortekaas en Laurien Twaalfhoven. Het bestuur heeft in 2019 elf keer vergaderd.

Bij ArtiBrak functioneren diverse commissies. De belangrijkste, de programmacommissie, houdt zich bezig met de invulling van het expositie jaaroverzicht van ArtiBrak en de uitwisseling met andere verenigingen van beeldende kunstenaars. In 2019 bestond deze commissie uit: Doortje van Ginneken, Dick van der Neut en Winnifred Bastian.

 

Ten behoeve van de inrichting van de exposities functioneert er een inrichtingscommissie, waarvan in 2019 deel uit maakten: Fred Hemmes, Katja Schendzielorz, Henneke van der Spek, Hak Stam en Doortje van Ginneken. Laurien Twaalfhoven verzorgde de daarmee verband houdende administratie.

 

Voor de PR en de redactie van de ArtiBrak-nieuwsbrieven hebben zich in 2019 de volgende leden en vrijwilligers ingezet. Noud van den Boer en Bob Schoutsen verzorgden de foto’s voor de website en Facebook.

De redactie van ArtiBrak Aktueel bestond uit: Ine van den Boer, Yvonne Riphagen, Martin van Maanen en Petra Overbeek Bloem. Petra Overbeek Bloem en Laurien Twaalfhoven verzorgden de lay-out en verzending van de uitnodigingen/posters voor het overgrote deel van de exposities. 

Een team van gastvrouwen en -heren heeft in 2019 gezorgd dat ArtiBrak gedurende 5 middagen in de week voor het publiek geopend kon zijn. Op 31 december bestond het team uit 14 vrijwilligers.

In totaal zijn er 28 vrijwilligers actief binnen ArtiBrak.

 

Jaarrekening 2019

 

GALERIE ARTIBRAK

2018

2019

2019

 

uitkomsten

begroting

uitkomsten

 

 

 

 

Baten:

expositiebijdragen

4.505,00

4.500,00

4.385,00

verkoopcourtages

4.734,60

4.500,00

4.183,45

verhuur galerie/bovenzaal

717,50

750,00

700,00

Overige ontvangsten

0,00

0,00

74,00

 

 

 

 

baten Galerie:

9.957,10

9.750,00

9.342,45

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

huur

p.m.

p.m.

0,00

energie en water

1.306,14

2.100,00

2.035,47

uitnodigingen

0,00

100,00

0,00

inrichtingskosten

970,32

  750,00

573,13

openingen/bijeenkomsten

659,04

700,00

470,02

telefoon/internet

607,21

600,00

620,26

vrijwilligers

671,45

700,00

730,58

verzekeringen

1.380,34

1.400,00

1.534,95

schoonmaakkosten

784,20

950,00

840,40

public relations

127,26

100,00

0,00

diversen

260,20

400,00

985,86

 

 

 

 

lasten Galerie:

6.766,16

7.800,00

7.790,67

 

 

 

 

Saldo resultaat galerie

3.190,94

1.950,00

1.551,78

 

 

 

 

VERENIGING ARTIBRAK

 

 

 

 

 

 

 

Baten:

 

 

 

contributies

9.116,00

8.500,00

9.300,00

inkomsten ballotages/workshops

1.034,53

1.200,00

609,00

subsidie Cultuurmenu

3.600,00

3.600,00

5.825,00

Overige ontvangsten (rente)

 

 

26,43

 

 

 

 

baten Vereniging:

13.750,53

13.300,00

15.760,43

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

secretariaat

375,29

250,00

281,40

bankkosten

192,72

200,00

242,05

uitgaven Cultuurmenu

2.298,78

2.500,00

4.804,92

diverse uitgaven

397,70

_300,00

166,09

 

 

 

 

lasten Vereniging:

3.264,49

3.250,00

5.494,46

 

 

 

 

Saldo resultaat vereniging

10.486,04

10.050,00

10.265,97

 

 

 

 

Samenvatting saldi resultaat

 

 

 

Saldo resultaat galerie

3.190,94

 1.950,00

1.551,78

Saldo resultaat vereniging

10.486,04

10.050,00

10.265,97

Resultaat vereniging/galerie

13.676,98

12.000,00

11.817,75

 

 

 

 

Balans ArtiBrak

 

Activa

 

31-12-2018

 

31-12-2019

 

 

 

 

 

Kas

60,65

 

      126,45

ASN-bank (spaarrekening)

51.465,45

 

€ 61.491,55

ING Bank (betaal- en spaarrekening)

3.643,56

 

   5.304,91

Debiteuren/nog te ontvangen

100,00

 

          0,00

 

 

 

 

 

 

   55.269,66

 

€ 66.922,91

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

55.269,66

 

€ 66.297,91

Crediteuren/nog te betalen

0,00

 

          0,00

Uitstaande cadeaubonnen

 

 

 

      625,00

 

 

 

 

 

 

55.269,66

 

€ 66.922,91

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de Jaarrekening 2019

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Galerie ArtiBrak

 

Baten

Expositiebijdragen

De expositiebijdragen zijn ook in 2019 gehandhaafd op € 360,00 per expositie. Niet-leden die op uitnodiging van een lid aan een expositie deelnamen waren een extra bijdrage van € 30,00 verschuldigd. Voor 3 exposities zijn geen bijdragen geïnd. Het betrof (i) de ledenexpositie aan het begin van het jaar, (ii) de medio september geopende expositie van een eerder geplande maar nadien afgezegde expositie en (iii)  de in december georganiseerde expositie voor nieuwe leden[E.K.1] .

Het aantal exposities is  in 2019 uitgekomen op 13. Dit aantal is gelijk aan dat van 2018.

 

Verkoopcourtages

De op de verkoopprijzen ingehouden courtage bedroeg € 4.183,45. Dit is minder dan het in 2018 gerealiseerde bedrag van € 4.734,60.[E.K.2]  Dit is mede het gevolg vangemiddeld lagere verkoopprijzen van kunstwerken[E.K.3] . Hier tegenover stond evenwel een  relatief groot aantal verkochte kunstwerken[E.K.4] . In totaal zijn 82 kunstwerken verkocht tegen een gemiddelde verkoopprijs van € 203.

 

Verhuur galerie/bovenzaal

Ook in 2019 is op ad hoc basis een deel van de galerie tijdelijk door anderen gebruikt. De daaruit voortgekomen opbrengsten  (€ 700) wijken niet veel af van de opbrengsten die het jaar daarvoor waren verkregen.

 

Overige ontvangsten

In de overige ontvangsten is een bedrag van € 50,00 opgenomen dat eind 2018 vanuit de kas naar de bankrekening van de vereniging is overgemaakt. Creditering van de bankrekening vond begin 2019 plaats en is zodoende ook als ontvangst in 2019 geboekt. Voor het overige gaat het om verkoopopbrengsten van kunstkaarten.

 

Lasten

Energie en water

Vergeleken met het jaar 2018 zijn de kosten van energie en water fors toegenomen. Deze toename is vooral het gevolg van het feit dat de energiekosten in 2018 in belangrijke mate zijn gedrukt door een teruggave over het jaar 2017.

 

Telefoon/internet

De kosten van telefoon en internet zijn in lijn met de kosten die in het jaar 2018 zijn gemaakt.

 

Inrichtingskosten en openingen

Aan de inrichting van de galerie is in 2019 minder uitgegeven dan was begroot. Grootste eenmalige uitgaven betroffen de aanschaf van een rail/hangsysteem voor schilderijen en van kunststofplaten. een interne verplaatsing van o.m. vitrines is een verhuisbedrijf ingeschakeld. De kosten vanwege de openingen van exposities waren eveneens lager dan begroot.

 

Vrijwilligers

Als blijk van waardering voor hun inzet zijn aan vrijwilligers tijdens een eind 2019 in de galerie georganiseerde bijeenkomst kerstpakketten uitgereikt.

 

Verzekeringen

Deze kostenpost omvat de afdracht van premies in 2019 van vier verzekeringen, te weten een tentoonstellingsverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering en een bestuursverzekering[E.K.5] . Via de tentoonstellingsverzekering zijn in de galerie aanwezige kunstwerken tot een gezamenlijke verkoopwaarde van € 50.000 verzekerd. Zo nodig wordt de verzekerde waarde tijdelijk verhoogd.

 

Diverse uitgaven

Deze uitgaven zijn fors hoger dan voorzien. Dit komt vooral doordat de gemeente ArtiBrak met terugwerkende kracht t/m het jaar 2017 rioolheffingen ter grootte van in totaal € 423,72 heeft opgelegd. Andere belangrijke kostenposten betroffen het optreden van een musicus tijdens de Museumnacht, het inhuren van een model voor een workshop en de aanslag waterschapsbelastingen.

 

Vereniging ArtiBrak

 

Baten

Contributies

De inkomsten van de vereniging worden voornamelijk verkregen uit contributies. Ook in 2019 bedroeg de contributie € 100,00 per jaar/per lid. Op 31 december 2019 had de vereniging 101 leden, waaronder 7 ereleden, tegenover in totaal 102 leden eind 2018.[E.K.6] 

 

Inkomsten ballotages/lezingen/workshops

In 2019 heeft ArtiBrak twee ballotagerondes gehouden waaraan totaal 11 kunstenaars deelnamen. Op grond daarvan heeft de vereniging 5 nieuwe leden kunnen verwelkomen.

In de galerie zijn workshops gegeven zoals die voor aquarelleren, portret tekenen, vrouwelijk naaktmodel boetseren en sjaal beschilderen. Als onderdeel van de door de gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunde Cultuurkaart zijn eveneens meerdere workshops georganiseerd.

Om de toegang tot de galerie te bevorderen, is besloten om bij leden van ArtiBrak die een workshop organiseren geen kosten voor het gebruik van de galerie in rekening te brengen.

 

Subsidie Cultuurmenu

Ook in 2019 heeft ArtiBrak deelgenomen aan het gemeentelijke project Cultuurmenu voor het Basisonderwijs. Onze betrokkenheid kreeg gestalte in de vorm van lessen die door een werkend lid van ArtiBrak in scholen werd gegeven. Voor het schooljaar 2019/2020 ontving de vereniging van de gemeente een subsidie van € 3.600,00. Vanuit het onderwijs werd eveneens een bijdrage ontvangen doch die bijdrage betrof het schooljaar 2018/2019.  

 

Lasten

Secretariaat

De belangrijkste uitgave betrof de aanschaf van een nieuwe printer. Voor het overige ging het vooral om de gebruikelijke kantooruitgaven zoals kopieerwerk en inktcartridges.

 

Bankkosten

Een deel van deze kosten, zijnde € 66, heeft betrekking op het jaar 2018.

 

Uitgaven Cultuurmenu

Zie onder “Subsidie Cultuurmenu”.

 

Diverse uitgaven vereniging

Deze uitgaven betrof vooral de aanschaf van kruidenierswaren. 

 

Resultaat/Balans

Aangezien de vereniging ook over het afgelopen jaar  geen huur voor het pand in de Herenstraat was verschuldigd, is het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat. Bijgevolg is het eigen vermogen toegenomen.

De gemeente heeft in september 2019 laten weten dat het pand in de Herenstraat in de loop van 2020 leeg moet worden opgeleverd. Daarop zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd over alternatieve locaties. Zodra er een besluit is genomen, worden de leden geïnformeerd.

De kosten die gepaard gaan met de verhuizing en de inrichting van de nieuwe locatie zullen moeten worden opgevangen vanuit het vermogen.

Per eind 2019 had de vereniging geen rekeningen openstaan.

 

 

 

ArtiBrak - Begroting 2020 (excl. kosten van eventuele herhuisvesting)

Galerie ArtiBrak

2018

2019

2020

 

uitkomsten

uitkomsten

begroting

Baten:

expositiebijdragen

4.505,00

4.385,00

4.000,00

verkoopcourtages

4.734,60

4.183,45

4.200,00

verhuur galerie/bovenzaal

717,50

700,00

500,00

Overige ontvangsten

0,00

74,00

0,00

 

 

 

 

baten Galerie:

9.957,10

9.342,45

8.700,00

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

huur

p.m.

0,00

0,00

energie en water

1.306,14

2.035,47

2.300,00

uitnodigingen

0,00

0,00

0,00

inrichtingskosten

970,32

573,13

700,00

openingen/bijeenkomsten

659,04

470,02

600,00

telefoon/internet

607,21

620,26

650,00

vrijwilligers

671,45

730,58

800,00

verzekeringen

1.380,34

1.534,95

1.600,00

schoonmaakkosten

784,20

840,40

900,00

public relations

127,26

0,00

0,00

diversen

260,20

985,86

500,00

 

 

 

 

lasten Galerie:

6.766,16

7.790,67

8.050,00

 

 

 

 

Saldo resultaat galerie

3.190,94

1.551,78

650,00

 

 

 

 

VERENIGING ARTIBRAK

 

 

 

 

 

 

 

Baten:

 

 

 

contributies

9.116,00

9.300,00

8.800,00

inkomsten ballotages/workshops

1.034,53

609,00

250,00

subsidie Cultuurmenu

3.600,00

5.825,00

1.900,00

Overige ontvangsten (rente)

 

26,43

0,00

 

 

 

 

baten Vereniging:

13.750,53

15.760,43

10.950,00

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

secretariaat

375,29

281,40

300,00

bankkosten

192,72

242,05

200,00

uitgaven Cultuurmenu

2.298,78

4.804,92

1.900,00

diverse uitgaven

397,70

166,09

200,00

 

 

 

 

lasten Vereniging:

3.264,49

5.494,46

2.600,00

 

 

 

 

Saldo resultaat vereniging

10.486,04

10.265,97

8.350,00

 

 

 

 

Samenvatting saldi resultaat

 

 

 

Saldo resultaat galerie

3.190,94

1.551,78

650,00

Saldo resultaat vereniging

10.486,04

10.265,97

8.350,00

Resultaat vereniging/galerie

13.676,98

11.817,75

9.000,00

 

 

 


 [E.K.1]Reden vermelden waarom ook zij geen bijdragen waren verschuldigd?

 [E.K.2]In 2019 is bij 3 exposities geen courtage ingehouden.

 [E.K.3]2019:

In 2019 zijn 82 kunstwerken verkocht voor een totaalbedrag van  € 16.610. De gemiddelde verkoopprijs kwam zodoende uit op € 202. Volgens het jaarverslag over 2018 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs in dat jaar € 452. Dit bedrag is enigszins vertekend omdat  kunstwerken van dezelfde kunstenaar die gelijktijdig zijn verkocht in de administratie als één verkocht kunstwerk zijn opgenomen. Het gaat daarbij o.m. om 2 beelden van Hermien Buitendijk met een gezamenlijke waarde van € 3.915.

 [E.K.4] Het aantal verkochte kunstwerken in 2018 is niet in het jaarverslag terug te vinden. Wel dat de courtageopbrengst € 4.734,60 bedroeg terwijl de gemiddelde verkoopprijs per kunstwerk was uitgekomen op € 452. Vanuit de courtageopbrengst is uit te rekenen dat de totaalprijs van alle verkochte kunstwerken waarover courtage is ingehouden  € 15.782 bedroeg (100/30 x € 4.734,60). Bij een gemiddelde verkoopprijs van € 452 zou het aantal verkochte kunstwerken  waarover courtage is ingehouden € 15.782  / € 452 = 35 geweest moeten zijn.

 [E.K.5]De laatste 3 verzekeringen zouden in feite aangemerkt kunnen worden als lasten voor de vereniging terwijl ze tot nu toe als lasten voor de galerie zijn gepresenteerd.

 [E.K.6]In het jaarverslag over 2018 is te lezen dat de vereniging op 31 december 2018 102 leden (incl. 8 ereleden)  had. In 2019 zijn  via ballotagerondes 5 leden tot de vereniging toegetreden terwijl zich ook een voormalig werkend lid opnieuw heeft aangemeld. Tevens heeft de vereniging een nieuw kunstlievend lid mogen verwelkomen. In 2019 is het lidmaatschap van 2 leden beëindigd terwijl het erelid Joke de Boer is overleden. [E.K.6]. Uitgaande van die mutaties zou het aantal leden per ultimo 2019 op 106 zijn uitgekomen. Aan de hand van de ledenlijst per 01-01-2020 is een aantal van 101 te becijferen (88 werkende leden, 6 kunstlievende leden en 7 ereleden) . Het verschil van 5 betreft mogelijk opzeggingen die reeds in 2018 waren gedaan. Vanwege die onduidelijkheid  is er hier van afgezien om de mutatie in het ledenbestand 2019 nader onder te verdelen  naar aantallen nieuwe leden en leden waarvan het lidmaatschap is beëindigd.Centrum voor kunst en cultuur
De openingstijden van de galerie zijn:
• Woensdag tot en met zondag van 13-17 uur
• Zaterdag van 12-16 uur. 
• Tijdens de feestdagen is de galerie gesloten.
Aanvraag nieuwsbrief
homephoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram