Tel. 070 386 8701 | secretaris@artibrak.nl
Vereniging van beeldende kunstenaars

Jaarverslag Vereniging ArtiBrak 2018   

Gevestigd aan de  Herenstraat 44 te Voorburg

www.artibrak.nl     

Dit jaarverslag omvat ontwikkelingen rond de huisvesting van ArtiBrak, de ontplooide activiteiten van de vereniging, bestuursaangelegenheden, commissies, ledenbestand en beheer van de galerie.

Ontwikkelingen ArtiBrak

De doelstelling van de vereniging, die in de per 20 maart 2015 herziene Statuten is vastgelegd, biedt onverminderd de mogelijkheid voor de leden van de vereniging voor creatieve uitingen door middel van exposities, maar ook met het organiseren van workshops, lezingen of muziekuitvoeringen. Het aantrekken van nieuwe leden en het zorgen voor een breed publiek dat zich door de bezoeken aan exposities kan vergewissen van de ontwikkelingen in en rond de vereniging, is van essentieel belang voor het voortbestaan van de vereniging.

Huisvesting ArtiBrak

Het bestuur volgde de ontwikkeling van de plannen voor het Huygenskwartier op de voet en mengde zich daar waar nodig in discussies.

In 2018 heeft dit nog geen gevolgen gehad voor de huisvesting van ArtiBrak.

Activiteiten 2018

Er is een duidelijk groei te zien qua activiteiten en enthousiasme van onze werkende leden om zich weer in te zetten voor de vereniging.  Er zijn meer workshops georganiseerd en de exposities zijn goed gevuld. Deze groei van activiteiten zijn zeer welkom en in het belang van de voortzetting van de vereniging.

Exposities 2018

In 2018 werden er 13 (vierwekelijkse) tentoonstellingen van uiteenlopende aard georganiseerd in de galerie. Het jaar begon, zoals gebruikelijk met de ledententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel. Aan de ledententoonstelling deden 40 leden mee.  De galerieprijs werd uitgereikt aan Louise Harley voor het werk ‘Wintertree’. Eervolle vermeldingen waren er voor Rumiana Yotova en Joop van Egmond.

Tijdens de Winterfair in december werd de Fonds ArtiBrak Oeuvreprijs uitgereikt aan Jolanda Verdegaal.

Acht exposities met uiteenlopend werk werden door leden ingevuld, waarvan één aangevuld met kunstenaars van buiten ArtiBrak.

Vijf nieuwe leden exposeerden in februari. Daarnaast was er, in het kader van de jaarlijkse uitwisseling, een expositie van Galerie INKT uit Delft.

Ook dit jaar kwamen er weer afgestudeerden van de KABK met hun werk bij ArtiBrak. Tegelijk met deze tentoonstelling was de bovenzaal beschikbaar gesteld voor een expositie van onze vrijwilligers. Na ArtiBrak’s Winterfair werden er van kerst tot na nieuwjaar (winterslaap) werken van twee leden in de etalages van ArtiBrak geëxposeerd.  

In 2018 vonden vier (ieder kwartaal) Kleintje Kunst presentaties plaats (in het verleden  Stockwerk genoemd) waarbij werk voor een kleine prijs in de kleine ruimte achter in het gebouw en in de daarvoor bedoelde vitrines (kleine raam etalage, kleine ruimte en boven) van ArtiBrak wordt geëxposeerd en bij verkoop direct kan worden meegenomen door de koper.

Lezingen/muziekuitvoeringen

In 2018 is gestart met de Cultuurkaart L-V, het initiatief vanuit de gemeente door Eva Willems met het idee iedereen (ook de kleine beurs) meer te betrekken en enthousiast te maken bij het culturele leven in Leidschendam-Voorburg. Ook door leden van ArtiBrak is daar aan deelgenomen in de vorm van het geven van workshops of lezingen.

Suus Zweekhorst heeft 3 blokken van 4 workshops “snelschetsen” gegeven en nog een zelfde workshop in het kader van de Cultuurkaart LV. Yvonne Riphagen gaf de workshop “het ontstaan van een ets”, ook in het kader van de Cultuurkaart LV.

Doortje van Ginneken heeft twee workshops aquarelleren gegeven. Alle workshops trokken veel enthousiaste deelnemers.

Op 16 en 17 juni deed ArtiBrak mee aan de “Kunst aan Huis” Open atelierroute en op 25 augustus heeft ArtiBrak deelgenomen aan het Cultureel Zomer Festival in Voorburg. Tijdens de Voorburgse Rondgang op 6 oktober zat onze vrijwilliger Koos Modderman voor de Galerie te schilderen.

 

Bestuur en commissies

Alle leden van het bestuur en de commissies zijn vrijwilligers. Op 31 december bestond deze groep uit 30 personen die zich enthousiast inzetten voor de vereniging.

De groep vrijwilligers bestaat voor ongeveer de helft uit werkende leden.

Bestuur

De belangrijkste taken voor het bestuur zijn het sturing geven aan de vereniging en het participeren in de ontwikkeling van het Huygenskwartier, mede om de huisvesting van ArtiBrak in goede banen te kunnen leiden. Het bestuur, bestaande uit Dick van der Neut, Noud van den Boer, Doortje van Ginneken, Els de Graaff en Laurien Twaalfhoven, heeft in 2018 elf keer vergaderd. Er heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden.

Commissies

Bij ArtiBrak functioneren verschillende commissies. De belangrijkste commissie voor ArtiBrak is de programmacommissie, die zich bezig houdt met de invulling van het expositie jaaroverzicht van ArtiBrak en de uitwisseling met andere verenigingen van beeldende kunstenaars.

In 2018 bestond de programmacommissie uit: Doortje van Ginneken, Dick van der Neut en Winnifred Bastian.   

Ten behoeve van de inrichting van de exposities is er de inrichtingscommissie die wordt bijgestaan door bestuurslid Laurien Twaalfhoven voor de administratieve zaken. In 2018 maakten Fred Hemmes, Katja Schendzielorz, Juliette van Bavel en Doortje van Ginneken deel uit van de inrichtingscommissies.

Voor de PR en de redactie van ArtiBrak-nieuwsbrieven hebben zich in 2018 de volgende leden en vrijwilligers ingezet. Noud van den Boer en Bob Schoutsen verzorgden de foto’s voor de website en facebook. De redactie van ArtiBrak Aktueel bestond uit: Ine van den Boer, Yvonne Riphagen, Martin van Maanen en Petra Overbeek Bloem. Petra Overbeek Bloem heeft ook de lay-out en verzending van de uitnodigingen/posters voor het overgrote deel van de exposities verzorgd. Daarnaast is er een nieuwe site (in de vorm van een blogspot) ontwikkeld door Petra Overbeek Bloem, Noud van den Boer en Laurien Twaalfhoven welke in werking trad in het voorjaar van 2018. Het grote voordeel van deze nieuwe site is dat we nu zelf de site kunnen “besturen”.

Een team van gastvrouwen en -heren heeft in 2018 weer gezorgd dat ArtiBrak gedurende 5 middagen in de week voor het publiek geopend kon zijn. Op 31 december 2018 bestond het team uit 13 vrijwilligers.

 

Jaarrekening 2018 en Begroting 2019 (in euro’s)

(goedgekeurd door de ALV van 13 maart 2019)

 

 

Inkomsten Vereniging (incl. centrum)

2017

uitkomsten

2018

begroting

2018

uitkomsten

2019

goedgek.

ALV 13/3

Contributies/ledenbestand Expo-bijdragen Verkoopcourtages

Subsidie gem. LV Inkomsten van derden

10168 (100)

4460

4144

0

0

8500 (100)

4200

4000

0

0

9116(100)

4505

4735

0

0

8500(100)

4500

4500

0

0

Incidentele inkomsten uit workshops, lezingen,

ballotages e.d.

1080

1075

1752

1950

Subsidie cultuurmenu

3600

3600

3600

3600

Totaal inkomsten:

23452

21375

23708

23050

 

 

 

 

 

Uitgaven (galerie)

 

 

 

 

Huur Energie/water Tel/internet

Verzekeringen

6979

2384

756

1359

p.m. 2700

850

1400

p.m. 1306

607

1380

p.m. 2100

600

1400

Uitn/portikosten/PR Inr./openingen/div

59

1152

200

1450

127

1891

200

1850

Schoonmaakkosten

731

1145

784

950

Vrijwilligers

574

600

671

700

Uitgaven cultuurmenu

2492

2800

2299

2500

Uitgaven (vereniging)

 

 

 

 

Secr/porti/bankkosten

326

700

568

450

Nieuwsbrief/Magazin

0

0

0

0

Diversen

282

250

398

250

Totaal uitgaven:

17095

12095

10030

11050

 

 

 

 

 

Resultaat

6356

9280

13677

12000

 

Toelichting op de jaarrekening 2018

Inkomsten vereniging/centrum Contributies/ledenbestand

De inkomsten van de vereniging worden voornamelijk verkregen uit contributies. Ook in 2018 bedroeg de contributie € 100,00 per jaar/per lid. Op 31 december 2018 had de vereniging 102 leden (incl. 8 ereleden). In 2018 hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 7 nieuwe leden, via ballotagerondes toegetreden. Drie leden zijn overleden.

Expo-bijdragen

De expositiebijdragen, de zg hanggelden, zijn in 2018 gehandhaafd op een bijdrage van € 360,00 per expositie. Evenals in 2017 waren er in 2018 13 (vierwekelijkse) exposities. De inkomsten zijn vrijwel gelijk aan die in 2017. De expositiebijdragen zijn bijdragen ter tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de galerie, zoals energiekosten, verzekeringen, inrichtingskosten, schoonmaken, openingen, e.d.

Verkoopcourtages

De opbrengst uit verkopen (€ 4.735) is 12 % hoger dan in 2017. In kwantitatief opzicht is er evenveel werk verkocht als in 2017, echter tegen hogere gemiddelde bruto verkoopbedragen.

Vergelijkenderwijs bedroegen de bruto verkoopbedragen in de afgelopen vier jaar resp. € 240,00 (2015), € 220,00 (2016), € 356,00 (2017) en € 452,00 in 2018 per werk. Het blijft van belang om de verkoop te stimuleren.

Incidentele inkomsten (o.a. ballotages, workshops/lezingen e.d.)

De bovenzaal is in 2018 weer in gebruik voor activiteiten (schilder- en tekenworkshops) en exposities. Er zijn twee ballotagerondes gehouden, waaraan 17 kunstenaars deelnamen. De verenging heeft 7 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Door leden van de vereniging zijn workshops snelschetsen, etsen en aquarelleren gegeven. Dit heeft extra inkomsten opgeleverd.

Subsidie gemeente Leidschendam-Voorburg

Sinds 2015 verstrekt de gemeente Leidschendam-Voorburg geen subsidie meer aan de vereniging.

Subsidie Cultuurmenu 2018-2019

Ook in 2018 heeft ArtiBrak deelgenomen aan het gemeentelijke project Cultuurmenu voor het Basisonderwijs, waarvoor de vereniging een subsidie van € 3.600,00 ontving. Er namen 727 leerlingen deel aan het Cultuurmenu, iets meer dan in 2017.

Uitgaven  vereniging / centrum

Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen rond het gemeentelijke beleid in het Huygenskwartier, heeft de gemeente sinds 2016 een overeenkomst met de vereniging voor het gebruik van de galerie (incl de bovenzaal).

Energie en water

De energiekosten zijn iets toegenomen door meer gas- en minder electriciteits-verbruik. Door de teruggave van de reeds in 2017 betaalde (te hoge) termijn-bedragen, vallen de uitgaven in 2018 erg laag uit.

Telefoon/internet

De telefoon/internetkosten zijn minder dan de kosten in 2017. Dat is het gevolg van het niet meer door derden laten beheren van de website van de vereniging.

Inrichtingskosten, openingen en diversen

Aan de inrichting van de galerie ten behoeve van de exposities, is in 2018 meer uitgegeven dan in 2017. De hogere uitgaven zijn ondermeer besteed aan de vervanging van de raambelettering, hangstangen, spotjes, schildersezels, alsmede de aanschaf van o.a. verwijzingsbordjes, een gordijn en klein materiaal.

De uitgaven (dranken en hapjes) voor de openingen zijn vergelijkbaar met die in 2017.

Vrijwilligers

Deze post heeft betrekking op de vrijwilligersbeloning. In 2018 zijn er, evenals in 2017, tijdens een feestelijke bijeenkomst kerstpakketten verstrekt aan de vrijwilligers vanwege hun grote inzet gedurende het jaar.

Verzekeringen

Deze kostenpost omvat de afdracht van premies in 2018van vier verzekeringen (tentoonstellingsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en bestuursverzekering) van de vereniging.

Schoonmaakkosten

In 2018 is er minder uitgegeven aan schoonmaakkosten (o.a. door verminderd gebruik van de bovenzaal).

Uitgaven vereniging

De uitgaven van de vereniging omvatten kosten die verband houden met de uitvoering van het secretariaat en bankkosten. Maar ook uitgaven aan kantoorartikelen, de aanschaf van een nieuwe pc, kosten voor deelname aan festivals en o.a. bloemen voor zieke leden vallen daaronder.

 

Balans ArtiBrak bij financieel jaarverslag 2018

 

Activa

31-12-2017

31-12-2018

Kas

€       45,28

€       60,65

ASN-bank

€ 41.402,45

€ 51.465,45

ING-bank

€     469,98

€ 3.643,56

Debiteuren/nog te ontvangen

€     200,00

€     100,00

 

€ 42.117,71

€ 55.269,66

Passiva

 

 

Eigen vermogen

€ 42.117,71

€ 55.269,66

Crediteuren/nog te betalen

€         0,00

€         0,00

 

€ 42.117,71

€ 55.269,66

 

Toelichting bij de balans van ArtiBrak

Doordat de vereniging meer inkomsten heeft kunnen genereren uit o.a. verkoop, opbrengsten workshops e.d. en minder aan energie heeft uitgegeven, is het vermogen in 2018 navenant gestegen. Nog een lid moet de contributie over 2018 in 2019 voldoen. De vereniging heeft op 31 december 2018 geen openstaande rekeningen.

AB jaarstukken 2018-ANBICentrum voor kunst en cultuur
De openingstijden van de galerie zijn:
• Woensdag tot en met zondag van 13-17 uur
• Zaterdag van 12-16 uur. 
• Tijdens de feestdagen is de galerie gesloten.
Aanvraag nieuwsbrief
homephoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram