Vereniging van Beeldende Kunstenaars
Alle foto’s en afbeeldingen op deze site mogen niet zonder toestemming gebruikt of gepubliceerd worden

Jaarstukken

Jaarstukken 2018

Vereniging ArtiBrak
Gevestigd: Herenstraat 44
2271 CH te Voorburg
Website: www.ArtiBrak.nl


Dit jaarverslag omvat ontwikkelingen rond de huisvesting van ArtiBrak, de ontplooide activiteiten van de vereniging, bestuursaangelegenheden, commissies, ledenbestand en beheer van de galerie.

Ontwikkelingen ArtiBrak
De doelstelling van de vereniging, die in de per 20 maart 2015 herziene Statuten is vastgelegd, biedt onverminderd de mogelijkheid voor de leden van de vereniging voor creatieve uitingen door middel van exposities, maar ook met het organiseren van workshops, lezingen of muziekuitvoeringen. Het aantrekken van nieuwe leden en het zorgen voor een breed publiek dat zich door de bezoeken aan exposities kan vergewissen van de ontwikkelingen in en rond de vereniging, is van essentieel belang voor het voortbestaan van de vereniging.

Huisvesting ArtiBrak
Het bestuur volgde de ontwikkeling van de plannen voor het Huygenskwartier op de voet en mengde zich daar waar nodig in discussies.
In 2018 heeft dit nog geen gevolgen gehad voor de huisvesting van ArtiBrak.

Activiteiten 2018
Er is een duidelijk groei te zien qua activiteiten en enthousiasme van onze werkende leden om zich weer in te zetten voor de vereniging.  Er zijn meer workshops georganiseerd en de exposities zijn goed gevuld. Deze groei van activiteiten zijn zeer welkom en in het belang van de voortzetting van de vereniging.

Exposities 2018
In 2018 werden er 13 (vierwekelijkse) tentoonstellingen van uiteenlopende aard georganiseerd in de galerie. Het jaar begon, zoals gebruikelijk met de ledententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel. Aan de ledententoonstelling deden 40 leden mee.  De galerieprijs werd uitgereikt aan Louise Harley voor het werk ‘Wintertree’. Eervolle vermeldingen waren er voor Rumiana Yotova en Joop van Egmond.
Tijdens de Winterfair in december werd de Fonds ArtiBrak Oeuvreprijs uitgereikt aan Jolanda Verdegaal.
Acht exposities met uiteenlopend werk werden door leden ingevuld, waarvan één aangevuld met kunstenaars van buiten ArtiBrak.
Vijf nieuwe leden exposeerden in februari. Daarnaast was er, in het kader van de jaarlijkse uitwisseling, een expositie van Galerie INKT uit Delft.
Ook dit jaar kwamen er weer afgestudeerden van de KABK met hun werk bij ArtiBrak. Tegelijk met deze tentoonstelling was de bovenzaal beschikbaar gesteld voor een expositie van onze vrijwilligers. Na ArtiBrak’s Winterfair werden er van kerst tot na nieuwjaar (winterslaap) werken van twee leden in de etalages van ArtiBrak geëxposeerd.  
In 2018 vonden vier (ieder kwartaal) Kleintje Kunst presentaties plaats (in het verleden  Stockwerk genoemd) waarbij werk voor een kleine prijs in de kleine ruimte achter in het gebouw en in de daarvoor bedoelde vitrines (kleine raam etalage, kleine ruimte en boven) van ArtiBrak wordt geëxposeerd en bij verkoop direct kan worden meegenomen door de koper.

Lezingen/muziekuitvoeringen
In 2018 is gestart met de Cultuurkaart L-V, het initiatief vanuit de gemeente door Eva Willems met het idee iedereen (ook de kleine beurs) meer te betrekken en enthousiast te maken bij het culturele leven in Leidschendam-Voorburg. Ook door leden van ArtiBrak is daar aan deelgenomen in de vorm van het geven van workshops of lezingen.
Suus Zweekhorst heeft 3 blokken van 4 workshops “snelschetsen” gegeven en nog een zelfde workshop in het kader van de Cultuurkaart LV. Yvonne Riphagen gaf de workshop “het ontstaan van een ets”, ook in het kader van de Cultuurkaart LV.
Doortje van Ginneken heeft twee workshops aquarelleren gegeven. Alle workshops trokken veel enthousiaste deelnemers.

 Op 16 en 17 juni deed ArtiBrak mee aan de “Kunst aan Huis” Open atelierroute en op 25 augustus heeft ArtiBrak deelgenomen aan het Cultureel Zomer Festival in Voorburg. Tijdens de Voorburgse Rondgang op 6 oktober zat onze vrijwilliger Koos Modderman voor de Galerie te schilderen.

Bestuur en commissies
Alle leden van het bestuur en de commissies zijn vrijwilligers. Op 31 december bestond deze groep uit 30 personen die zich enthousiast inzetten voor de vereniging.
De groep vrijwilligers bestaat voor ongeveer de helft uit werkende leden.

Bestuur
De belangrijkste taken voor het bestuur zijn het sturing geven aan de vereniging en het participeren in de ontwikkeling van het Huygenskwartier, mede om de huisvesting van ArtiBrak in goede banen te kunnen leiden. Het bestuur, bestaande uit Dick van der Neut, Noud van den Boer, Doortje van Ginneken, Els de Graaff en Laurien Twaalfhoven, heeft in 2018 elf keer vergaderd. Er heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden.

Commissies
Bij ArtiBrak functioneren verschillende commissies. De belangrijkste commissie voor ArtiBrak is de programmacommissie, die zich bezig houdt met de invulling van het expositie jaaroverzicht van ArtiBrak en de uitwisseling met andere verenigingen van beeldende kunstenaars.
In 2018 bestond de programmacommissie uit: Doortje van Ginneken, Dick van der Neut en Winnifred Bastian.   
Ten behoeve van de inrichting van de exposities is er de inrichtingscommissie die wordt bijgestaan door bestuurslid Laurien Twaalfhoven voor de administratieve zaken. In 2018 maakten Fred Hemmes, Katja Schendzielorz, Juliette van Bavel en Doortje van Ginneken deel uit van de inrichtingscommissies.

Voor de PR en de redactie van ArtiBrak-nieuwsbrieven hebben zich in 2018 de volgende leden en vrijwilligers ingezet. Noud van den Boer en Bob Schoutsen verzorgden de foto’s voor de website en facebook. De redactie van ArtiBrak Aktueel bestond uit: Ine van den Boer, Yvonne Riphagen, Martin van Maanen en Petra Overbeek Bloem. Petra Overbeek Bloem heeft ook de lay-out en verzending van de uitnodigingen/posters voor het overgrote deel van de exposities verzorgd. Daarnaast is er een nieuwe site (in de vorm van een blogspot) ontwikkeld door Petra Overbeek Bloem, Noud van den Boer en Laurien Twaalfhoven welke in werking trad in het voorjaar van 2018. Het grote voordeel van deze nieuwe site is dat we nu zelf de site kunnen “besturen”.


Een team van gastvrouwen en -heren heeft in 2018 weer gezorgd dat ArtiBrak gedurende 5 middagen in de week voor het publiek geopend kon zijn. Op 31 december 2018 bestond het team uit 13 vrijwilligers.


Jaarrekening 2018 en Begroting 2019 (in euro’s)

(goedgekeurd door de ALV van 13 maart 2019)

Inkomsten Vereniging (incl. centrum)
2017
uitkomsten
2018
begroting
2018
uitkomsten
2019
goedgek.
ALV 13/3
Contributies/ledenbestand Expo-bijdragen Verkoopcourtages
Subsidie gem. LV Inkomsten van derden
10168 (100)
4460
4144
0
0
8500 (100)
4200
4000
0
0
9116(100)
4505
4735
0
0
8500(100)
4500
4500
0
0
Incidentele inkomsten uit workshops, lezingen,
ballotages e.d.
1080
1075
1752
1950
Subsidie cultuurmenu
3600
3600
3600
3600
Totaal inkomsten:
23452
21375
23708
23050

Uitgaven (galerie)
Huur Energie/water Tel/internet
Verzekeringen
6979
2384
756
1359
p.m. 2700
850
1400
p.m. 1306
607
1380
p.m. 2100
600
1400
Uitn/portikosten/PR Inr./openingen/div
59
1152
200
1450
127
1891
200
1850
Schoonmaakkosten
731
1145
784
950
Vrijwilligers
574
600
671
700
Uitgaven cultuurmenu
2492
2800
2299
2500
Uitgaven (vereniging)
Secr/porti/bankkosten
326
700
568
450
Nieuwsbrief/Magazin
0
0
0
0
Diversen
282
250
398
250
Totaal uitgaven:
17095
12095
10030
11050

Resultaat
6356
9280
13677
12000

Toelichting op de jaarrekening 2018

Inkomsten vereniging/centrum 

Contributies/ledenbestand
De inkomsten van de vereniging worden voornamelijk verkregen uit contributies. Ook in 2018 bedroeg de contributie € 100,00 per jaar/per lid. Op 31 december 2018 had de vereniging 102 leden (incl. 8 ereleden). In 2018 hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 7 nieuwe leden, via ballotagerondes toegetreden. Drie leden zijn overleden.

Expo-bijdragen
De expositiebijdragen, de zg hanggelden, zijn in 2018 gehandhaafd op een bijdrage van € 360,00 per expositie. Evenals in 2017 waren er in 2018 13 (vierwekelijkse) exposities. De inkomsten zijn vrijwel gelijk aan die in 2017. De expositiebijdragen zijn bijdragen ter tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de galerie, zoals energiekosten, verzekeringen, inrichtingskosten, schoonmaken, openingen, e.d.

Verkoopcourtages
De opbrengst uit verkopen (€ 4.735) is 12 % hoger dan in 2017. In kwantitatief opzicht is er evenveel werk verkocht als in 2017, echter tegen hogere gemiddelde bruto verkoopbedragen.
Vergelijkenderwijs bedroegen de bruto verkoopbedragen in de afgelopen vier jaar resp. € 240,00 (2015), € 220,00 (2016), € 356,00 (2017) en € 452,00 in 2018 per werk. Het blijft van belang om de verkoop te stimuleren.

Incidentele inkomsten (o.a. ballotages, workshops/lezingen e.d.)
De bovenzaal is in 2018 weer in gebruik voor activiteiten (schilder- en tekenworkshops) en exposities. Er zijn twee ballotagerondes gehouden, waaraan 17 kunstenaars deelnamen. De verenging heeft 7 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Door leden van de vereniging zijn workshops snelschetsen, etsen en aquarelleren gegeven. Dit heeft extra inkomsten opgeleverd.

Subsidie gemeente Leidschendam-Voorburg
Sinds 2015 verstrekt de gemeente Leidschendam-Voorburg geen subsidie meer aan de vereniging.

Subsidie Cultuurmenu 2018-2019
Ook in 2018 heeft ArtiBrak deelgenomen aan het gemeentelijke project Cultuurmenu voor het Basisonderwijs, waarvoor de vereniging een subsidie van € 3.600,00 ontving. Er namen 727 leerlingen deel aan het Cultuurmenu, iets meer dan in 2017.


Uitgaven  vereniging / centrum
Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen rond het gemeentelijke beleid in het Huygenskwartier, heeft de gemeente sinds 2016 een overeenkomst met de vereniging voor het gebruik van de galerie (incl de bovenzaal).

Energie en water
De energiekosten zijn iets toegenomen door meer gas- en minder electriciteits-verbruik. Door de teruggave van de reeds in 2017 betaalde (te hoge) termijn-bedragen, vallen de uitgaven in 2018 erg laag uit.

Telefoon/internet
De telefoon/internetkosten zijn minder dan de kosten in 2017. Dat is het gevolg van het niet meer door derden laten beheren van de website van de vereniging
Inrichtingskosten, openingen en diversen
Aan de inrichting van de galerie ten behoeve van de exposities, is in 2018 meer uitgegeven dan in 2017. De hogere uitgaven zijn ondermeer besteed aan de vervanging van de raambelettering, hangstangen, spotjes, schildersezels, alsmede de aanschaf van o.a. verwijzingsbordjes, een gordijn en klein materiaal.
De uitgaven (dranken en hapjes) voor de openingen zijn vergelijkbaar met die in 2017.

Vrijwilligers
Deze post heeft betrekking op de vrijwilligersbeloning. In 2018 zijn er, evenals in 2017, tijdens een feestelijke bijeenkomst kerstpakketten verstrekt aan de vrijwilligers vanwege hun grote inzet gedurende het jaar.

Verzekeringen
Deze kostenpost omvat de afdracht van premies in 2018van vier verzekeringen (tentoonstellingsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en bestuursverzekering) van de vereniging.

Schoonmaakkosten
In 2018 is er minder uitgegeven aan schoonmaakkosten (o.a. door verminderd gebruik van de bovenzaal).

Uitgaven vereniging
De uitgaven van de vereniging omvatten kosten die verband houden met de uitvoering van het secretariaat en bankkosten. Maar ook uitgaven aan kantoorartikelen, de aanschaf van een nieuwe pc, kosten voor deelname aan festivals en o.a. bloemen voor zieke leden vallen daaronder.


Balans ArtiBrak bij financieel jaarverslag 2018

Activa
31-12-2017
31-12-2018
Kas
       45,28
       60,65
ASN-bank
€ 41.402,45
€ 51.465,45
ING-bank
     469,98
€ 3.643,56
Debiteuren/nog te ontvangen
     200,00
     100,00

€ 42.117,71
€ 55.269,66
Passiva


Eigen vermogen
€ 42.117,71
€ 55.269,66
Crediteuren/nog te betalen
         0,00
         0,00

€ 42.117,71
€ 55.269,66

Toelichting bij de balans van ArtiBrak
Doordat de vereniging meer inkomsten heeft kunnen genereren uit o.a. verkoop, opbrengsten workshops e.d. en minder aan energie heeft uitgegeven, is het vermogen in 2018 navenant gestegen. Nog een lid moet de contributie over 2018 in 2019 voldoen. De vereniging heeft op 31 december 2018 geen openstaande rekeningen.


AB jaarstukken 2018-ANBIJaarstukken 2017 

Vereniging ArtiBrak
Gevestigd: Herenstraat 44, 2271 CH te Voorburg
Website: www.ArtiBrak.nl


Ontwikkelingen en huisvesting ArtiBrak

De doelstelling van de vereniging, die in de per 20 maart 2015 herziene Statuten is vastgelegd, biedt onverminderd de mogelijkheid voor de leden van de vereniging voor creatieve uitingen door middel van exposities, maar ook met het organiseren van workshops, lezingen of muziekuitvoeringen. Het aantrekken van nieuwe leden en het zorgen voor een breed publiek dat zich door de bezoeken aan exposities kan vergewissen van de ontwikkelingen in en rond de vereniging, is van essentieel belang voor het voortbestaan van de vereniging. De planontwikkeling voor het Huygenskwartier werd op de voet gevolgd en zonodig mengde het bestuur zich in de discussie daaromtrent.
In 2017 heeft dit nog geen gevolgen gehad voor de huisvesting van ArtiBrak.


Activiteiten 2017


Exposities 2017

In 2017 werden er 13 (vierwekelijkse) tentoonstellingen van uiteenlopende aard georganiseerd in de galerie. Het jaar begon, zoals gebruikelijk met de ledententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel. Aan de ledententoonstelling deden 43 leden mee.  De galerieprijs werd uitgereikt aan Andrzej Wawrzyniak voor het werk ‘Abeel’. Eervolle vermeldingen waren er voor Hermien Buytendijk en Ber Boom.Vijf exposities met uiteenlopend werk werden door leden ingevuld.
Vier nieuwe leden exposeerden in april. Drie groepen, met onder andere leden van buiten ArtiBrak exposeerden dit jaar, waaronder Stichting Ateliers 1819 en een keramiekgroep met leden van Klei, georganiseerd door Vera Zegerman. Daarnaast was er, in het kader van de jaarlijkse uitwisseling, een expositie van GSA Hilversum. Door sluiting van de Hilversumse galerie konden de leden van ArtiBrak helaas niet exposeren in Hilversum.Naast een themaexpositie “Landscape as a memory” kwamen er weer afgestudeerden van de KABK met hun werk bij ArtiBrak. Na ArtiBrak’s Winterfair werden er van kerst tot na nieuwjaar (winterslaap) werken van twee leden in de etalages van ArtiBrak geëxposeerd.
In 2017 vonden vier (ieder kwartaal) stockpresentaties plaats. Stockwerk is werk dat voor een kleine prijs in de achterhal van ArtiBrak wordt geëxposeerd en bij verkoop direct kan worden meegenomen door de koper. 


Lezingen/muziekuitvoeringen

Op 21 september was er een door Frans Kokshoorn georganiseerd muziekoptreden van de Ierse Enda Kenny in de galerie met veel toehoorders.
Suus Zweekhorst gaf drie keer een workshop “snelschetsen” die enthousiast werden bezocht.
Op 17 en 18 juni deed ArtiBrak mee aan de “Kunst aan Huis” Open atelierroute; ook kon men de ateliers van vier leden van ArtiBrak bezoeken.
 


Ledenbestand

In 2017 hebben 18 leden (WL en KL) hun lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen, o.a. door ouderdom, geen betrokkenheid meer en ander werk. En 2 leden zijn overleden. Op 31 december 2017 had ArtiBrak 104 werkende leden en 11 kunstlievende leden.Bij de ballotageronde in maart zijn er vijf leden aangenomen en in november zijn er drie leden aangenomen.   


Bestuur

In april 2017 is Laurien Twaalfhoven toegetreden tot het bestuur als secretaris en Dick van der Neut als voorzitter. De belangrijkste taken voor het bestuur zijn het sturing geven aan de vereniging en het participeren in de ontwikkeling van het Huygenskwartier, mede om de huisvesting van ArtiBrak in goede banen te kunnen leiden. Het bestuur heeft in 2017 negen keer vergaderd. 


Commissies

Bij ArtiBrak functioneren verschillende commissies. Allereerst de programmacommissie, die zich bezig houdt met de invulling van het expositie jaaroverzicht van ArtiBrak en de uitwisseling met andere verenigingen van beeldende kunstenaars.In 2017 bestond de programmacommissie uit: Door van Ginneken, Dick van der Neut, Winnifred Bastian en Natalia Schoutsen-Stefanova (stockpresentaties).

Ten behoeve van de inrichting van de exposities functioneren er twee inrichtingscommissies. In 2017 maakten Fred Hemmes, Alfred Hakkert, Felah Doornberg en Juliette van Bavel deel uit van de inrichtingscommissies. 

Voor de Public Relations en de redactie van ArtiBrak-nieuwsbrieven hebben zich in 2017 de volgende leden en vrijwilligers ingezet. Noud van den Boer en Bob Schoutsen verzorgden de foto’s voor de website en facebook. Voor het beheer van de website is Kjeld van den Ende verantwoordelijk en de redactie van ArtiBrak Aktueel bestond uit: Ine van den Boer en Petra Overbeek Bloem. Petra Overbeek Bloem heeft ook de lay-out en verzending van de uitnodigingen/posters voor het overgrote deel van de exposities verzorgd.

Een team van gastvrouwen en -heren heeft in 2017 weer gezorgd dat ArtiBrak gedurende 5 middagen in de week voor het publiek geopend kon zijn. Enkele nieuwe vrijwilligers die zich in de loop van het jaar aanmeldden zijn helaas weer vertrokken, meestal omdat men ander (vrijwilligers-)werk vond.


Jaarrekening 2017 en Begroting 2018 


Inkomsten Vereniging (incl. centrum) 
2016
uitkomsten
2017
begroting
2017
uitkomsten
2018
goedgek. ALV 16/4
Contributies 
Expo-bijdragen
Verkoopcourtages
Subsidie gem. LV
Inkomsten van derden
 10793 (100)
   6784
   3642
         0
         0
  8500 (100)
  4000
  2700
        0
        0
10168(100)
  4460
  4144
        0
        0
   8500(100)
   4200
   4000
         0
         0
Incidentele inkomsten uit verhuur bovenzaal lezingen e.d.
   1104 
  1000
  1080
   1075    
Subsidie cultuurmenu
   3600
  3600
  3600
   3600
Totaal inkomsten:
 25923
19800
23452
 21375

Uitgaven (galerie)
Huur
Energie/water
Tel/internet
Verzekeringen
   8724
   1146
     821
   1343
  7000
  3000
    850
  1400
   6979
   2384
     756
   1359
   p.m.          
   2700
     850
   1400
Uitn/portikosten/PR Inr./openingen/div
       59
     979
    200
  1450
       59
   1152
     200
   1450
Schoonmaakkosten
     986
    950
     731
   1145
Vrijwilligers
         0
        0
     574
     600
Uitgaven cultuurmenu
   2524
  2800
   2492
   2800
Uitgaven (vereniging)
Secr/porti/bankkosten
     697
    700
     326
     700
Nieuwsbrief/Magazin
         0
        0
         0
         0
Diversen
       99
    250
     282
     250
Totaal uitgaven:
 17378
18600
 17095
 12095

Resultaat 
   8485
  1200
   6356
   9280Toelichting op de jaarrekening 2017


Inkomsten vereniging/centrum Contributies
Expo-bijdragen
Verkoopcourtages
Incidentele inkomsten (oa verhuur ruimtes/lezingen e.d.)
Subsidie gemeente Leidschendam-Voorburg
Subsidie Cultuurmenu 2017-2018
Uitgaven vereniging/centrum Huur galerie-ruimte
Energie en water
Telefoon/Internet
Inrichtingskosten, openingen en diversen
Vrijwilligers
VerzekeringenDeze kostenpost omvat de afdracht van de premies in 2017 van vier verzekeringen (tentoonstellingsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering en bestuursverzekering) van de vereniging
Schoonmaakkosten
Uitgaven vereniging


De inkomsten van de vereniging worden voornamelijk verkregen uit contributies. Ook in 2017 bedroeg de contributie € 100,- per jaar/per lid. Op 31 december 2017 had de vereniging 115 leden (incl. 9 ereleden). In 2017 hebben 18 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 8 nieuwe leden toegetreden. Twee leden zijn overleden.

De exposititebijdragen, de zg hanggelden, zijn in 2017 verlaagd (met 34 %) naar € 360,- per expositie (was € 480,- per expositie). Gelijktijdig is het aantal exposities, op verzoek van de leden, teruggebracht met 25 % (van 16) naar 13 (vierwekelijkse) exposities per jaar. Als gevolg daarvan zijn de uitgaven in 2017 navenant lager. De expositiebijdragen zijn bijdragen ter tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de galerie, zoals energiekosten, verzekering, inrichtingskosten, schoonmaken, openingen e.d.

De opbrengst uit verkopen (€ 4.143,85) is 14 % hoger dan in 2016. Ondanks het feit dat er minder exposities zijn gehouden is de verkoop toegenomen, alhoewel het niveau van de jaren 2012 en eerder nog steeds niet worden geëvenaard. In de jaren 2014, 2015 en 2016 werden per jaar meer exposities gehouden. Omdat dat weinig effect had en het bovendien meer personele inzet van de vereniging vergde is daar -op verzoek van de leden- van afgestapt.

Doordat de bovenzaal niet meer kan worden gebruikt, richt eventuele verhuur zich uitsluitend op de benedenruimte van de galerie. Door een afnemende vraag bleven de opbrengsten uit verhuur beperkt; lager dan in 2016. De ruimte werd gebruikt voor kleinschalige bijeenkomsten van culturele aard. 

Sinds 2015 verstrekt de gemeente Leidschendam-Voorburg geen subsidie meer aan de vereniging.

Ook in 2017 heeft ArtiBrak deelgenomen aan het gemeentelijk project Cultuurmenu voor het Basisonderwijs, waarvoor de vereniging een subsidie van € 3.600,- ontving. Er namen 702 leerlingen deel aan het Cultuurmenu, ca. 25 % meer dan in 2016.

Met het oog op de toekomstige ontwikkeling rond de gemeentelijke plannen met het Huygenskwartier, de plaats van ArtiBrak daarin en de nog bestaande onzekerheid daarover, heeft de vereniging van de gemeente de mogelijkheid gekregen om alleen de benedenruimte te gebruiken. Op grond van de met de gemeente overeengekomen gebruiksregeling is de (nog) verschuldigde huur gefaseerd over de jaren 2016 en 2017 aan de gemeente betaald. Voor de vereniging biedt deze constructie meer zekerheid voor het voortbestaan en te zijner tijd een betere "overstap" naar een andere galerie-ruimte.

In 2016 waren de energiekosten extreem laag door terugbetalingen van het energiebedrijf, dat in 2015 teveel in rekening had gebracht. Inmiddels heeft de vereniging een andere energieleverancier en ligt het energieverbruik weer op het niveau van vergelijkbare gebruikers. Door het niet meer gebruiken van de bovenverdieping waren de energiekosten (geen licht/water/verwarming) relatief laag in 2017.

De telefoon/internetkosten zijn ongeveer gelijk aan de kosten in 2016. In deze post zijn de kosten voor het gebruik van telefoon/internet en het beheer van de website opgenomen.

Aan inrichting van de exposities is in 2017 meer uitgegeven dan in 2016. De uitgaven zijn besteed aan de aanschaf van materiaal (o.a. lampjes, verpakkings- en klein materiaal), folderkast en rode loper. De uitgaven (dranken en hapjes) voor de openingen zijn op hetzelfde niveau gebleven als in 2016. De post diversen galerie is lager dan in 2016 en omvat in principe de direct aan de galerie toe te rekenen kosten voor aanschaf van koffie, thee, schoonmaakmiddelen en toiletpapier.

Deze post heeft betrekking op de vrijwilligersbeloning. In 2017 zijn er tijdens een bijzondere bijeenkomst kerstpakketten verstrekt aan de vrijwilligers vanwege hun grote inzet gedurende het jaar.


Door de huidige leegstand van de bovenverdieping werd er minder uitgegeven aan schoonmaken van het centrum.

De uitgaven van de vereniging zijn vrijwel gelijk aan die in 2016. Het gaat om uitgaven aan contributiebrieven, het uitschrijven van (leden-)vergaderingen en de aanschaf van kantoorartikelen.

Balans ArtiBrak bij financieel jaarverslag 2017


Activa                          

31-12-2016  
31-12-2017
Kas                              
€        56,55
€        45,28
ASN-bank                    
€ 30.253,64
€ 41.402,45
ING-bank                      
€   4.531,71
€      469,98
Debiteuren/nog te ontvangen
€      800,00
€      200,00
                                     

Passiva

€ 35.641,90
€ 42.117,71
Eigen vermogen           
€ 35.641,90
€ 42.117,71
Crediteuren/nog te betalen
€          0,00
€          0,00
                                     
€ 35.641,90
€ 42.117,71


Toelichting bij de balans van ArtiBrak 
Doordat de vereniging minder huur is gaan betalen voor de galerie is het vermogen in 2017 navenant. Verder heben twee leden -door omstandigheden- hun contributie over 2017 nog niet betaald. Deze leden hebben aangegeven de achterstallige contributie in 2018 te betalen.

EdG 2018
Jaarstukken 2016

In dit verslag komt het wel en wee van een jaar ArtiBrak aan de orde. Ontwikkelingen rond de huisvesting van ArtiBrak, de ontplooide activiteiten van de vereniging, bestuursaangelegenheden, commissies, ledenbestand en beheer van de galerie.

Ontwikkelingen ArtiBrak
De doelstelling van de vereniging, die in de per 20 maart 2015 herziene Statuten is vastgelegd, biedt onverminderd de mogelijkheid voor de leden van de vereniging voor creatieve uitingen door middel van exposities, maar ook met het organiseren van workshops, lezingen of muziekuitvoeringen. Het aantrekken van nieuwe leden en het zorgen voor een breed publiek dat zich door de bezoeken aan exposities kan vergewissen van de ontwikkelingen in en rond de vereniging, is van essentieel belang voor het voortbestaan van de vereniging. In het afgelopen jaar hebben zich in de omgeving van de vereniging ArtiBrak ook de nodige ontwikkelingen voorgedaan, die eveneens van grote invloed kunnen zijn op het voortbestaan van de vereniging. Doordat de vereniging jarenlang de galerie aan de Herenstraat van de gemeente heeft gehuurd, is zij bijna volledig afhankelijk van de gemeente en het gemeentelijke beleid. 2016 is in dat verband een roerig jaar geweest, waarin de gemeentelijke plannen voor het Huygenskwartier een cruciale rol spelen, ook voor de huisvesting van ArtiBrak.

Huisvesting ArtiBrak
Begin 2016 heeft de gemeente het Oude Centum van Voorburg (van Parkweg tot Vliet en van Huygensmuseum Hofwijck tot Vreugd en Rust) omgedoopt tot Huygenskwartier en wil zij dit gebied “upgraden” naar een toekomstbestendig gebied waar inwoners en bezoekers van Leidschendam-Voorburg graag wonen, werken, winkelen en uitgaan. Om het Huygenskwartier aantrekkelijker te maken en bovendien omdat de gemeente de in haar bezit zijnde panden aan de Herenstraat wil afstoten heeft de gemeente het plan opgevat om een zg gebouwenschuif te gaan doorvoeren. Het plan houdt in dat de raadzaal en de griffie verhuizen van het historische huize Swaensteyn (Herenstraat 72) naar het voormalige stadhuis (Herenstraat 42). Het huidige museum Swaensteyn verhuist in dat plan dan naar de overkant naar huize Swaensteyn, waardoor het monumentale pand behouden blijft voor de toekomst en tevens een bruikbare functie krijgt. In dat plan is ook de mogelijkheid opgenomen om ArtiBrak een plek te geven. Huize Swaensteyn kan dan als Culturele hotspot gaan fungeren in de Herenstraat. In die optie liggen er zowel voor het Museum als voor ArtiBrak kansen om aan een nieuwe toekomst te bouwen. Voor de huidige plek waar ArtiBrak thans is gehuisvest zijn door een projectontwikkelaar plannen ontwikkeld om Hoogvliet te huisvesten en woningen te bouwen. Al deze ontwikkelingen vergen veel voorbereidingstijd en zijn onderdeel van langlopende besluitvormings procedures.

Met die ontwikkelingen voor ogen is het voor ArtiBrak van belang dat er bestaansgrond is voor een plek in de Culturele hotspot. Door de hoge maandelijkse lasten die ArtiBrak moet opbrengen op de huidige locatie dreigt het perspectief van een faillissement op het moment van overgaan naar de nieuwe situatie. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur van ArtiBrak niet heeft stil gezeten, maar het afgelopen jaar heeft gebruikt om met de gemeente tot overeenstemming te komen over de huur van de Herenstraat 44. De oplossing is gelegen in opschorting van de huur in 2016 en betaling van het restant in 2017, onder de voorwaarde van niet meer huren van de bovenverdieping, waardoor de huisvesting voorlopig nog is verzekerd.
Ook komend jaar is de huidige galerie nog ter beschikking van ArtiBrak. Mede afhankelijk van de verdere besluitvorming over de “gebouwenschuif” zal er mogelijk in 2018, of zoveel later men tot overeenstemming komt, ook een ruimte voor ArtiBrak beschikbaar komen in het complex van Huize Swaensteyn.

Activiteiten 2016

Exposities 2016
In 2016 werden er 16 (driewekelijkse) tentoonstellingen van uiteenlopende aard georganiseerd in de galerie. Het jaar begon, zoals gebruikelijk met de ledententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel. Aan de ledententoonstelling deden 33 leden mee en werd de galerieprijs uitgereikt aan Willy Hampel met het werk “horen, zien en zwijgen”, eervolle vermeldingen waren er voor Hans Gussekloo en Alfred Hakkert.
Zeven exposities van uiteenlopend werk werden door leden ingevuld.
Met de maartexpositie presenteerden vijf ( in 2015 geballoteerde) nieuwe leden hun werk bij ArtiBrak.
Verder exposeerde AaquaArt uit Zeeuws-Vlaanderen, op initiatief van Glenn Priester, was er de expositie “Aarde” van Sandra de Haas met een groep beeldende kunstenaars, was er een succesvolle uitwisseling onder de naam “Binding” met de vereniging van beeldende kunstenaars KZOD uit Haarlem, werd er tijdens de open monumentendagen in september een thematentoonstelling gehouden “Iconen en Symbolen”, kwamen er weer afgestudeerden van de KABK met hun werk bij ArtiBrak en was er een Internationale Keramiekexpositie georganiseerd door Vera Zegerman. Het jaar sloot af met ArtiBrak’s Winterfair in kerstsfeer.
In 2016 vonden vier (ieder kwartaal) stockpresentaties plaats. Stockwerk is werk dat voor een kleine prijs in de achterhal van ArtiBrak wordt geëxposeerd en bij verkoop direct kan worden meegenomen door de koper.

Lezingen/muziekuitvoeringen
Op 14 april was er een traditiegetrouw door Frans Kokshoorn georganiseerd muziekoptreden in de galerie met veel toehoorders. 
Helaas zijn er in 2016 geen initiatieven ontwikkeld voor workshops of het houden van lezingen door leden.

Ledenbestand
In 2016 hebben 20 leden (WL en KL) met ingang van 2017 hun lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen, o.a. door ouderdom, geen betrokkenheid meer en ander werk. Er heeft een ballotageronde plaats gevonden, die 4 nieuwe leden heeft opgeleverd.  

Bestuur en commissies

Bestuur
Vanaf 25 april 2016 had ArtiBrak een interim-bestuur bestaande uit: Tiny Boekhout (voorzitter), Els de Graaff (penningmeester/secretaris), Noud van de Boer en Door van Ginneken (bestuursleden). In november is Dick van der Neut, die al actief was in de
programmacommissie, het bestuur komen versterken. De belangrijkste taken voor het interim bestuur betroffen het op de rails houden van de vereniging, het zoeken naar nieuwe bestuursleden en het participeren in de ontwikkeling van het Huygenskwartier, mede om de huisvesting van ArtiBrak in goede banen te leiden. Het interim-bestuur heeft in 2016 8 keer vergaderd.


Commissies
Bij ArtiBrak functioneren verschillende commissies. De belangrijkste commissie voor ArtiBrak is de programmacommissie, die zich bezig houdt met de invulling van het expositie jaaroverzicht van ArtiBrak en de uitwisseling met andere verenigingen van beeldende kunstenaars.
In 2016 bestond de programmacommissie uit: Door van Ginneken, Dick van der Neut, Winnifred Bastian en Natalia Schoutsen-Stefanova (stockpresentaties).   
Erik van ’t Hoff coördineerde tot 1 september de activiteiten.
Ten behoeve van de inrichting van de exposities functioneren er twee inrichtingscommissies. In 2016 maakten Fred Hemmes, Ingrid ten Velde, Annette Neervoort, en Fred van Pomeren  deel uit van de inrichtingscommissies.

Voor de PR en de redactie van ArtiBrak-nieuwsbrieven hebben zich in 2016 de volgende leden en vrijwilligers ingezet. Noud van den Boer en Bob Schoutsen verzorgden de foto’s voor de website en facebook. Voor het beheer van de website is Kjeld van den Ende verantwoordelijke en de redactie van ArtiBrak Actueel bestond uit: Peter Spannenburg, Ine van den Boer en Petra Overbeek Bloem. Petra Overbeek Bloem heeft ook de lay-out en verzending van de uitnodigingen/posters voor alle exposities verzorgd.

Een team van gastvrouwen en -heren heeft in 2016 weer gezorgd dat ArtiBrak gedurende 5 middagen in de week voor het publiek geopend kon zijn. Enkele nieuwe vrijwilligers die zich in de loop van het jaar aanmeldden zijn helaas weer vertrokken, meestal omdat men ander (vrijwilligers-)werk vond.

Financieel Jaarverslag 2016


GALERIE ARTIBRAK
2015
2016
2016

uitkomsten
begroting
uitkomsten
Baten:
expositiegelden
6.403,25
6.800,00
6.784,00
verkoopcourtages
3.635,55
4.000,00
3.642,25
verhuur galerie/bovenzaal
1.098,00
1.500,00
757,50
subsidie gem. L'dam-Voorburg
0,00
0,00
0,00
baten Galerie:
11.136,80
12.300,00
11.183,75
Lasten:
 


huur
20.822,86
21.240,00
8.723,95
energie en water
3.397,04
3.400,00
1.145,53
uitnodigingen
63,54
100,00
0,00
portikosten
0,00
0,00
0,00
inrichtingskosten
151,20
150,00
106,31
openingen
1.181,44
1.250,00
542,09
telefoon/internet
796,36
800,00
821,31
vrijwilligers
220,93
120,00
0,00
verzekeringen
1.094,70
1.200,00
1.342,72
schoonmaakkosten
926,00
950,00
985,95
public relations
41,39
0,00
59,43
diversen
408,68
180,00
330,88
lasten Galerie:
29.104,14
29.390,00
14.058,17
Saldo resultaat galerie
-17.967,34
-17.090,00
-2.874,42
VERENIGING ARTIBRAKBaten:contributies
11.466,25
11.000,00
10.793,33
inkomsten ballotages/lezingen
404,50
500,00
346,00
fin. transacties/rente
0,00
0,00
0,00
subsidie Cultuurmenu
3..500,00
3.600,00
3.600,00
baten Vereniging:
15.370,75
15.100,00
14.739,33
Lasten:secretariaat
427,22
250,00
525,27
portikosten
0,00
0,00
0,00
nieuwsbrief/magazin
0,00
0,00
0,00
bankkosten
157,24
150,00
171,91
uitgaven Cultuurmenu
2.817,88
2.800,00
2.523,71
diversen
_579,93
_250,00
_99,04
lasten Vereniging:
3.982,27
3.450,00
3.319,93
Samenvatting saldi resultaatSaldo resultaat vereniging
11.388,48
11.650,00
11.419,40
Saldo resultaat galerie
-17.967,34
-17.090,00
-2.874,42
Resultaat vereniging/galerie
-6.578,86
-5.440,00
 8.544,98
Activa

31-12-2015

31-12-2016

Kas
21,30
56,55
ASN-bank
24.480,75
30.253,64
ING Bank
1.524,48
4.531,71
Debiteuren/nog te ontvangen
120,00
800,00


26.146,53
   35.641,90

Passiva

Eigen vermogen
28.563,47
35.641,90
Crediteuren/nog te betalen
0,00
0,00


28.563,47
35.641,90ArtiBrak - toelichting op de Jaarrekening 2016


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Galerie ArtiBrak

Baten
Expositiegelden
In 2016 zijn de expositiegelden, de zg hanggelden, (gemiddeld € 480,00 per expositie) niet verhoogd. Door meer exposities in 2016 (16 exposities) zijn er iets meer bijdragen binnengekomen dan in 2015 (15 exposities). De expositiegelden zijn bijdragen ter tegemoetkoming in de kosten van (een deel van) de huur, energiekosten, verzekeringen, inrichtingskosten, schoonmaken, openingen, e.d.

Verkoopcourtages
De opbrengst uit verkopen (€ 3642,25) is ongeveer gelijk aan 2015. Ondanks meer exposities  zijn de inkomsten nog steeds niet op het niveau van de jaren 2012 en eerder. Het aantal exposities is met ingang van 2014 vergroot van 12 naar 15 tot 17 per jaar, waardoor er een grotere verscheidenheid aan werken geëtaleerd kon worden en er meer verkocht zou kunnen worden. Er is weliswaar meer verkocht, maar tegen lagere bedragen, zodat het per definitie niet meer heeft opgeleverd. Vergelijkenderwijs bedroegen de bruto verkoopprijzen in de afgelopen jaren resp. € 245,00 (2010), € 297,00 (2011), € 377,00 (2012),         € 357,00 (2013), € 492,00 in 2014, € 240,00 in 2015 en in 2016 € 220,00 per werk. Het blijft van belang om de verkoop te stimuleren.

Verhuur galerie/bovenzaal
De opbrengst uit de verhuur van de galerie/bovenzaal is door een verminderde vraag lager dan in 2015. De galerie/bovenzaal werd gebruikt voor een expositie van buitenstaanders en bijeenkomsten en lezingen van culturele aard. Ook werd er weer een succesvol muziek optreden (Schotse folk Music) georganiseerd.

Subsidie gemeente Leidschendam-Voorburg
In 2016 heeft de vereniging geen subsidie meer ontvangen. De subsidie is met ingang van 2015 vervallen.

Lasten
Huur galerie
Ook in 2016 is de huur van de galerie verder gestegen.  De steeds stijgende huur, zonder dat daar nog een gemeentelijke subsidie tegenover stond, heeft de vereniging in financiële problemen gebracht. Mede met het oog op de toekomstige ontwikkeling rond de plannen met het Huygenskwartier en de plaats van ArtiBrak daarin, is in overleg met de gemeente besloten om alleen nog de benedenverdieping als galerie te huren. Hierdoor heeft ArtiBrak financiële ruimte gekregen om te “overleven”.

Energie en water
In 2016 had de vereniging een meevaller qua energiekosten. De, een jaarlang, teveel betaalde energiekosten zijn door Eneco terug betaald. Derhalve vallen de energiekosten eenmalig zeer laag uit.

Telefoon/internet
De telefoon/internetkosten zijn ongeveer gelijk aan de kosten in 2015. Deze post omvat de abonnements- en gespreks-kosten van telefoon/internet en de betaling van het beheer van de website.

Uitnodigingen en portikosten
Nu bijna alle leden hun uitnodigingen digitaal kunnen ontvangen, zijn er in 2016 voor beide posten geen kosten meer gemaakt.

Inrichtingskosten en openingen
Aan inrichtingskosten worden minder kosten besteed door een zuinige aanpak van de inrichters. Het gaat vooral om de aanschaf van materieel (o.a. lampjes, verpakkings- en  klein -materiaal, e.d.). Door een van de werkende leden zijn enkele wanden van de galerie kosteloos van een nieuwe verflaag voorzien.
Ook de openingskosten (dranken en hapjes) zijn in 2016 door een zuinig inkoopbeleid (van de gast-vrouwen en -heren) aanzienlijk gedaald t.o.v. 2015.

Vrijwilligers
Met ingang van 2016 zijn er geen uitgaven meer voor deze post. De vrijwilligers (gast-vrouwen en –heren) leveren een kosteloze bijdrage aan het reilen en zeilen van de galerie.

Verzekeringen
Deze kostenpost omvat de verzekeringen (o.a. de tentoonstellingsverzekering) van ArtiBrak, waarvoor in 2016 premies zijn betaald. De uitgaven zijn in 2016 hoger dan voorgaande jaren, doordat de vereniging met ingang van mei 2016 ook een bestuursverzekering heeft. Daardoor is in 2016 meer premie betaald.

Diversen galerie
Deze post is iets lager dan in 2015 en omvat in principe de direct aan de galerie toe te rekenen kosten voor de aanschaf van koffie, thee, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, vuilnisverwijdering (Avalex) e.d. Met ingang van oktober is het contract met Avalex opgeheven, waardoor de vuilnis niet meer wordt opgehaald.

Vereniging ArtiBrak

Baten
Contributies
De inkomsten van de vereniging worden voornamelijk verkregen uit contributies. In 2016 bedroeg de contributie € 100,00 per jaar/per lid. Voor het voortbestaan van de vereniging zijn de contributie-inkomsten van groot belang, zeker nu de subsidie definitief is vervallen. In 2016 had de vereniging 110 betalende leden en 7 ereleden. In 2016 hebben er veel mutaties in het ledenbestand plaats gevonden.

Inkomsten ballotages/lezingen
In 2016 is er slechts één ballotageronde gehouden. Op grond daarvan heeft de vereniging 4 nieuwe leden kunnen  verwelkomen, waarvan het lidmaatschap is ingegaan per januari 2017. In 2016 zijn er geen lezingen gehouden en hebben er geen workshops plaats gevonden.

Subsidie Cultuurmenu 2016-2017
Ook in 2016 heeft ArtiBrak deelgenomen aan het gemeentelijke project Cultuurmenu voor het Basisonderwijs. Hiervoor ontving de vereniging een subsidie van € 3.600,00. De lessen werden door één docent -werkend lid- in de desbetreffende scholen gegeven. Al enkele jaren nemen er minder leerlingen deel aan het Cultuurmenu. Er namen in 2016 558 leerlingen deel, 16% minder dan in 2015.

Lasten
Secretariaat
Deze uitgaven zijn hoger dan in 2015. De kosten houden verband met contributiebrieven (+ rappelbrieven), uitgaven voor het uitschrijven van ledenvergaderingen en de aanschaf van kantoorartikelen.

Diversen vereniging
Deze uitgaven hielden o.a. verband met de uitwisseling met de kunstenaarsvereniging uit Haarlem en  uitgaven aan schrijfwaren e.d. t.b.v. de vereniging.

Bankkosten
De bankkosten gaan jaarlijks een beetje omhoog als gevolg van kostenstijgingen.

BALANS ARTIBRAK

Doordat de vereniging minder huur is gaan betalen voor de galerie is het vermogen in 2016 navenant gestegen. Verder hebben 8 leden hun contributie over 2016 nog niet betaald. Er wordt vanuit gegaan dat deze leden hun achterstallige contributie in 2017 zullen betalen.
VERKLARING KASCOMMISSIE

Ter controle van de jaarrekening zijn door de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2016 mevrouw V. Zegerman (tweede termijn) en mevrouw L. de Kruijf (eerste termijn) benoemd in de kascommissie.

Conform de statuten van de vereniging is de jaarrekening 2016 door de kascommissie, mevrouw V. Zegerman en mevrouw L. de Kruijf gecontroleerd.

De jaarrekening 2016, evenals de daarbij behorende toelichting, zijn op hoofdonderdelen en steekproefsgewijs op details gecontroleerd. Ook zijn de kas- en banksaldi bekeken. Alles is akkoord bevonden.

De commissie adviseert de vergadering met de jaarrekening 2016 in te stemmen en het bestuur te dechargeren.

Was getekend dd 11 april 2017 

EdG 2017

Jaarstukken 2015

Vereniging ArtiBrak
Gevestigd: Herenstraat 44, 2271 CH te Voorburg
Website: www.artibrak.nl

In dit verenigingsjaar heeft het bestuur zich meer dan ooit moeten beraden op de toekomst van ArtiBrak, met name op het behoud van een eigen plek om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Verbreding doelstelling vereniging 
Om beter te kunnen inspelen op ontwikkelingen op kunst- en cultuurgebied is ArtiBrak in 2014 reeds een beleid gaan voeren dat beter aansluit op nieuwe trends in de kunst- en cultuursector. Ook door wegvallen van de subsidie is het beleid er nu meer op gericht aan te sluiten op de kunstzinnige en culturele behoefte die er leeft onder de bevolking van de gemeente Leidschendam-Voorburg (LV) en de regio Haaglanden. Ook aan deelnemers van buiten de vereniging worden activiteiten aangeboden. Om daar ook rechtens invulling aan te kunnen geven zijn de Statuten (van 29 augustus 2008) qua doelstelling op 20 maart 2015 gewijzigd. De vereniging heeft thans statutair tot doel het bevorderen van beeldende kunst en het stimuleren van activiteiten in de gemeente LV, alsmede de regio Haaglanden en de participatie daarin van de bevolking, alsmede het vormgeven aan een platform voor onderlinge contacten tussen kunstenaars in de regio, dat alle vormen van kunstuitingen stimuleert en bijdraagt tot verbreding en verdieping van de individuele en collectieve kunstbeleving en de integratie van kunst en maatschappij bevordert. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer exposities te organiseren, educatieve activiteiten en manifestaties tot stand te brengen, samenwerkings-verbanden te bevorderen waarbij ook jeugd en amateurs worden betrokken en samenwerking met andere culturele organisaties te bewerkstelligen, alsmede alles te doen waarbij de aandacht is gericht op kunst en cultuur. De galerie aan de Herenstraat is inmiddels omgevormd tot een kunstcentrum -als een gemakkelijk bereikbare en toegankelijke ruimte- in het historische centrum van Voorburg. Ook het aanvragen van de ANBI-status is reden geweest voor de verbreding van de doelstelling.

Aanvraag Culturele ANBI-status
Op de eind 2015 door ArtiBrak ingediende aanvraag bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de Culturele ANBI-status, is in het verslagjaar nog geen antwoord ontvangen.

Huisvesting centrum voor kunst en cultuur ArtiBrak
In de Algemene ledenvergadering van 15 april 2015 heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij waar we op dat moment stonden en heeft het bestuur alle tot dan ondernomen acties de revue laten passeren. Voor het gebruik als galerie huurt de vereniging Artibrak sinds 2007 het pand Herenstraat 44 in Voorburg van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In het kader van het afstoten van vastgoed heeft de gemeente besloten om het pand te gaan verkopen. Het pand is in 2014 ter verkoop aangeboden aan ArtiBrak. Zoals in eerdere berichtgeving is vermeld had Artibrak de bedoeling in eerste instantie zelf het pand te gaan aankopen. Daartoe zijn allerlei acties gestart om financiële steun te verwerven. 100% financiering is echter voor een vereniging niet mogelijk. Daarom moest ArtiBrak aanvullende financiering gaan zoeken. Doordat die route -het verkrijgen van een hypotheek en het vinden van aanvullende financiering- slechts ten dele is gelukt, is er vervolgens een contact geweest met een derde partij, die het pand zou willen kopen en aan ArtiBrak verhuren. Uiteraard is daarbij de haalbaarheid van de huursom voor ArtiBrak van groot belang. Over die constructie heeft het bestuur eind 2015 overlegd met de gemeente, maar helaas is er in dat jaar nog geen reactie ontvangen. Overigens heeft de vereniging in 2015 van de gemeente de zekerheid gekregen dat ArtiBrak vooralsnog in Herenstraat 44 kan blijven zitten. Er is de gemeente veel aan gelegen om een zorgvuldige procedure te volgen. ArtiBrak is immers onderdeel van het gemeentelijke Cultuurbeleid en de gemeente heeft de intentie om de vereniging in het centrum van Voorburg te behouden. Initiatieven die leiden tot ondersteuning van dat beleid worden door de gemeente onderzocht. Zowel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg als voor ArtiBrak, als culturele gebruiker van de Herenstraat, is het van groot belang dat ook ArtiBrak de plaats in het centrum van Voorburg zou kunnen behouden. Op 4 maart 2016 zat de vereniging 10 jaar in het pand aan de Herenstraat.

Activiteitenverslag 2015 (goedgekeurd door de ALV van 25 april 2016) 

Ledenbestand 
De vereniging telde op 31 december 2015 127 (werkende- en kunstlievende-)leden en 30 donateurs. 38 mensen hebben zich als vrijwilliger ingezet om de organisatie en exploitatie van de vereniging en het kunstcentrum draaiende te houden. Er zijn in 2015 vijf nieuwe (werkende-)leden toegetreden.

Tentoonstellingen en activiteiten
In 2015 zijn er 15 exposities georganiseerd, waaronder de jaarlijkse ledententoonstelling waar de ArtiBrak galerieprijs is uitgereikt. Ook was er weer een expositie met afgestudeerden van de KABK, de expositie “Rijp en groen” met nieuwe leden en de Winterfair in december. Er vonden ondermeer uitwisselingen plaats met Kunstkring ’88 uit Katwijk, MaMoSa abstract en het Hedendaags Keramiek colectief uit Den Haag. In de zomer vond er een belangrijke internationale uitwisseling plaats met een kunstenaarscollectief “Le Genie de la Bastille” uit Parijs. Parijzenaars exposeerden in Voorburg en leden van ArtiBrak vice versa in Parijs. Daarnaast zijn er separate exposities op de bovenverdieping gehouden door groepen amateurkunstenaars. Steeds meer weten ook buitenstaanders de weg naar het kunstcentrum ArtiBrak te vinden. Verder zijn er in het afgelopen jaar weer tal van activiteiten geweest, zoals vrienden- en vrijwilligersborrels, inspirerende lezingen door vrijwilligers en leden en toelichtingen op kunstproducties. Ook waren er goed bezochte muziekuitvoeringen in het kunstcentrum o.a. in het kader van het Huygens muziekfestival en muziekoptredens door Jazzensembles en o.a. het Haags instrumentaal jeugdensemble. Ook op andere kunstmanifestaties (hippe markt, Open Monumentendagen, Culturele Zomerfestival) was ArtiBrak present. Openbare (model-)tekenlessen en demonstraties houtdraaien tijdens de monumentendagen werden door langslopend in beeldende kunst geïnteresseerd publiek bezocht. Artibrak heeft, evenals voorgaande jaren, het Cultuurmenu voor het basisonderwijs uitgevoerd. In dat verband hebben 664 leerlingen uit groep 7 werkstukken gemaakt in het kader van het project “Kunstenaar voor de klas” o.l.v. ArtiBrak-leden.

ArtiBrak-prijzen
Tijdens de opening van de Ledententoonstelling werd de jaarlijkse ArtiBrak Galerieprijs uitgereikt aan Joep Fransen. Er waren twee eervolle vermeldingen voor respectievelijk Marc Renckens en Hermien Buytendijk. Dit was ook het jaar dat de driejaarlijkse ArtiBrak Oeuvreprijs werd uitgereikt. Er waren 5 genomineerden: Joop van Egmond (Mond), Frits Frietman, Marc Renckens, Loes Landman en Jolanda Verdegaal. Frits Frietman kreeg de prijs uitgereikt tijdens de opening van de Winterfair in november, voorgangers waren Nel Pot (2009) en Frans Kokshoorn (2012).

Lezingen 
Albert in ’t Veld, Yvonne Riphagen, Hubertine Elias en Jolanda Verdegaal – allen werkende leden van ArtiBrak - hebben een lezing over hun werk gegeven.

Koninklijke onderscheiding
In maart heeft vrijwilliger van het eerste uur Joke Lamme haar 25-jarig jubileum bij ArtiBrak gevierd. Voor al haar vrijwilligerswerk – ook bij andere organisaties - is haar een Koninklijke onderscheiding verleend.

Public Relations
In 2015 heeft ArtiBrak veel aandacht besteed aan PR door het twee maal per jaar uitbrengen van het digitale ABmagazin en het vier maal per jaar uitbrengen van de Nieuwsbrief Aktueel. Behoudens de informatie op de website wordt men via Facebook op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Regelmatig verschijnen er artikelen in de plaatselijke bladen.

Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 (in euro’s)


Inkomsten Vereniging
(incl. centrum)
2014
uitkomsten
2015
begroting
2015
uitkomsten
2016
goedgek.ALV 25/4
Contributies
Expo-bijdragen Verkoopcourtages
Subsidie gem. LV
Inkomsten van derden
12458 (90)
  6833
  4671
  5905
        0

13050 (90)
  6800  
  5000
        0
        0

11466 (90)
   6403
   3636
         0
         0

11000(100)
   6800
   4000
          0
          0

Incidentele inkomsten uit verhuur bovenzaal lezingen e.d.
  4817
  2500
   1503
2000
Subsidie cultuurmenu
  3428
  3500
   3500
   3600
Totaal inkomsten:
38112
30850
26508
 27400

Uitgaven (galerie)
Huur
Energie/water
Tel/internet
Verzekeringen
20645
  3202
    771
    556

21160
  3600
    800
  1200

20823
  3397
    796
  1095

21240
  3400
    800
  1200

Uitn/portikosten/PR Inr./openingen/div
    160
  2186
         0
  1900
    105
  1741
    100
  1580
Schoonmaakkosten
     903
     950
    926
    950
Vrijwilligers
     286
          0
    221
    120
Uitgaven cultuurmenu
   2780
   2800
  2818
  2800
Uitgaven (vereniging)
Secr/porti/bankkosten
      772
     400
    585
    400
Nieuwsbrief/Magazin
           0
         0
        0
        0
Diversen
      155
     250
    580
    250
Totaal uitgaven:
  32416
 33060
 33087
32840

Resultaat
    5696
  -2210
  -6579
  -5440Toelichting op de jaarrekening 2015

Inkomsten vereniging/centrum
Contributies
De inkomsten van de vereniging worden primair gevormd door contributies. De contributie is in 2015 niet verhoogd. De contributie bedroeg € 90,00 per jaar/per lid.

Expo-bijdragen
De expositiebijdragen (zg. hanggelden) waren in 2015 (15 exposities) lager dan in 2014 (17 exposities). De bijdragen vormen een tegemoetkoming in de kosten van de huur, energie, verzekeringen, openingen e.d.

Verkoopcourtages 
Alhoewel er in 2015 15 exposities werden georganiseerd met een grotere verscheidenheid aan werken, nam de bezoekersbelangstelling af. De gemiddelde verkoopbedragen zijn lager dan voorgaande jaren. Het aantal verkochte werken is groter dan in 2014, echter tegen lagere gemiddelde bedragen.

Incidentele inkomsten (o.a. verhuur ruimtes/lezingen e.d.)
Voor de verhuur van de galerie/bovenzaal was in 2015 minder belangstelling. Behoudens een succesvolle expositie van een buitenstaander werden er in de ruimtes nog andere activiteiten georganiseerd, zoals een wijnproeverij en muziek optredens.

Subsidie gemeente Leidschendam-Voorburg 
De vereniging heeft in 2015 geen gemeentelijke subsidie meer ontvangen.

Subsidie Cultuurmenu 2015-2016
Ook in 2015 heeft ArtiBrak deelgenomen aan het gemeentelijke project Cultuurmenu voor het Basisonderwijs, waarvoor de vereniging een subsidie van € 3.500,00 ontving. Aan het Cultuurmenu namen 664 leerlingen deel.

Uitgaven centrum
Huur centrum 
In 2015 is de huur van het centrum met 0,9 % gestegen t.o.v. 2014, en volgt hiermee de normale prijsontwikkeling. Door het wegvallen van de gemeentelijke (huur-) subsidie kan de Vereniging de huur bijna niet meer opbrengen.

Energie en water
De energiekosten zijn iets hoger dan in 2014. Zowel de verwarming als de (hoofd-)verlichting bleven soms buiten de openingstijden te lang aan.

Telefoon/internet 
De telefoon/internetkosten zijn ongeveer gelijk aan de kosten in 2014.

Uitnodigingen en portikosten
Er is minder besteed aan deze kostenpost. Sinds 2012 worden de uitnodigingen zoveel mogelijk digitaal verstuurd. De service om nog enkele leden per post uitnodigingen te sturen is met ingang van oktober 2015 beëindigd.

Inrichtingskosten en openingen 
De inrichtingskosten, zoals aanschaf materiaal en lunches voor de inrichters, zijn gestegen t.o.v. 2014. De openingskosten zijn echter gedaald t.o.v. 2014. Dat komt doordat er in 2015 15 exposities zijn gehouden tegenover 17 exposities in 2014. De gemiddelde openingskosten zijn gelijk gebleven.

Vrijwilligers
In 2015 zijn zes vrijwilligers bijeenkomsten gehouden, waarin alle gast-vrouwen en -heren worden bijgepraat over de ins en outs van de vereniging. Verder wordt door onderlinge uitwisseling en discussie met leden en het bestuur de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de vereniging versterkt. De vrijwilligers zorgen op hun beurt ook weer voor nieuwe aanwas in het cenrum.

Verzekeringen
Deze kostenpost omvat alle verzekeringen van ArtiBrak, waarvoor in 2015 premies zijn betaald.

Diversen kunstcentrum 
Deze post, lager dan in 2014, omvat in principe vooral de direct aan het centrum toe te rekenen kosten voor de aanschaf van koffie, thee, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, e.d., maar ook kosten voor kleine verbeteringen/vernieuwingen in het centrum (bv verlichting, e.d.).

Uitgaven vereniging
De uitgaven van de vereniging zijn minder dan in 2014. De kosten houden verband met het versturen van contributiebrieven (+ rappels), uitgaven voor de ledenvergaderingen en de aanschaf van kantoorartikelen.

Balans ArtiBrak bij financieel jaarverslag 2015

Activa                                            31-12-2014                       31-12-2015

Kas                                             €        98,30                         €        21,30
ASN-bank                                  € 26.651,47                         € 24.480,75
ING-bank                                   €   1.813,70                         €   1.524,48
Debiteuren/nog te ontvangen     €          0,00                         €      120,00 
                                                   € 28.563,47                         € 26.146,53

Passiva

Eigen vermogen                         € 28.563,47                         € 26.146,53
Crediteuren/nog te betalen         €          0,00                         €          0,00 
                                                   € 28.563,47                         € 26.146,53

Toelichting bij de balans van ArtiBrak
Het wegvallen van de gemeentelijke subsidie komt in de balans tot uitdrukking in de vermindering van het vermogen van de vereniging met ca. 8,5%. Een exposerend lid betaalde geen expositiebijdrage. Betrokkene heeft toegezegd e.e.a. in 2016 te zullen vereffenen.


AB jaarstukken 2015-ANBI